گنبد ساختمانی

گنبد ساختمانی

تهران_نیاوران


گنبد ساختمانی _نیاوران-گنبد ساختمان-گنبد برج -گنبد روی ساختمان

تاریخ پیدایش گنبد ها به آن زمانی برمیگردد که انسان به دنبال سرپناهی برای زندگی و امنیت م یگشت. انسان د راین زمان دریافت که با گﺬاشتن سن گهای تخت و بزرگ بر رو ییکدیگر و بر روی پای ههای سنگی سر پناهی نه چندان بزرگ را برای خود بسازد . به مرور زمان با کشف سنگ آهک و به دنبال آن ملات آهک، توانست استقرار قطعات سن گها را به وسیله ملات انجام دهد. پﺲ از آن و در دوران بعدی، با ب هکارگیری قطعات کوچ کتر سنگی به صورت پل های، پیشرفت جدیدی را د رایجاد بنا به ارمﻐان آورد. به عنوان مثال نمون های از معماری آن روز (که هنوز هم ،این بنا باقی مانده)، زیگورات چﻐازنبیل در استان خوزستان است. د راین بنا با اجرای شیو هی طاق و قوس، پوش شهایی را تحت ضوابﻂ فنی و با رعایت اصول هندسی ساخته شده است.

اوج استفاده ا زاین هنر و به کارگیری قو سها و گنبدها، به دوران ساسانیان م یرسد. د راین دوره بناها با  ایوا نهای بلند و پوش شهای گنبدی کوتاه و بلند و با مهارت خاﺹ معماران آن زمان ساخته م یشد. از نمون ههای بارز بناها ی این دوره م یتوان طاق بسیار عظیم کسری(ایوان مدائن)را در تیسفون نام برد.

امروزه، نیز درمعماری جدید، به کارگیری شیو ههای معماری سنتی هم چنان رونق داشته و از انواع آن در ساخت نماهای بیرونی، نعل درگاه بالای درها و پنجر هها ،ایوان ورودی مساجد و شبستا نها و … استفاده م یگردد

مشاوره و استعلام قیمت