مناره کاشی

Porto

مناره در ایران

– مناره های سلجوقی :

قرن پنجم هجری 1 مناره های استوانه ای با انواع تزئینات گسترده بهترین نمونه ها در دامغان و سمنان در مرز غربی خراسان  یافت شده .در بسطام، خسروگرد، ساوه و اصفهان نمونه هایی وجود دارد.  فوت است مخروطی شکل اند و به 100ارتفاع آنها حدود  نمای آنهاتوجه شده  راه پله داخلی آنها دارای دو ستون مرکزی است • تزئینات بیشتر آجر است و متشکل از نوارهای پهن با نقوش  هندسی است.

مناره های ایلخانیان

اهمیت مناره های سلجوقی را نداشتند کاربرد و نوع تزئینات جدیدی در آنها بکار برده شد  اندازه و مقیاس و تعداد آنها بیشتر از دوران قبل  است.

توجه به طبقات پائینی مناره  استفاده از کاشی کاری، مقرنس کاری، کتیبه های  خط کوفی، احتمالا این مناره ها بعنوان علامت مورد استفاده  قرار می گرفته اند .

مناره های تیموری و صفوی و قاجار

در قرن نهم فرم و عملکرد آنها از همان سنت پیشین تبعیت می کرد در قرون بعدی اهمیت کمتری به مناره های ایرانی داده  شد.

از قرن دهم به بعد حاشیه های تزئینی مارپیچ در اطراف • مناره ها استفاده شد  .تزئینات کاشیکاری در مناره های این دوره اوج می گیرد در دوره  قاجار از مناره ها برای تاکید بر ورودی های شهرها و بازارها استفاده کردند در دوره های متقدم تر مناره ها هم بصورت تک وهم دوتایی ساخته می شوند.

    مشاوره و استعلام قیمت